Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:37:17
bod č. 32. - Návrh na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06187/RM1418/90          .....             08

1) souhlasí
s návrhem na záměr města prodat část nemovité věci 
v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřené městskému 
obvodu Slezská Ostrava, a to část pozemku parc.č. 5054/1, 
zahrada, o výměře 72 m2, dle geometrického plánu č. 
4133-9/2017 pro k.ú. Slezská Ostrava označena jako díl a) 
a sloučena do pozemku parc.č. 5054/2, zahrada (ve vlastnictví žadatele)


a zároveň souhlasí s tím, aby si zastupitelstvo města 
vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit


06187/RM1418/90          .....             08

2) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 
k rozhodnutí


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 10.05.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro