Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:36:41
bod č. 28. - Návrh na svěření majetku městskému obvodu Plesná
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06186/RM1418/90          .....             08

1) doporučuje
zastupitelstvu města

vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek 
jakožto majetek svěřený dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků, městskému 
obvodu Plesná


- Chodníky (SO 102) – chodníky na ul. Karla Svobody v 
úseku od silnice I/11 po ul. Hrabek, na pozemcích parc. č. 
856/55, 857/1, 903/13, 964/3, 964/11 a 964/16 v k. ú. Stará 
Plesná, obec Ostrava. V majetku SMO vedeny pod inventárním 
číslem 155271 v pořizovací hodnotě 1 649 262,61 Kč.


 


06186/RM1418/90          .....             08

2) doporučuje
zastupitelstvu města


označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Plesná dle ust. čl. 9 odst. 1 
písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků


06186/RM1418/90          .....             08

3) pověřuje
vedoucího odboru majetkového

k podpisu předávacího protokolu dle bodu 1) tohoto 
usnesení za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o 
svěření majetku městskému obvodu Plesná


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 31.05.2017
06186/RM1418/90          .....             08

4) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovipředložit návrh dle bodu 1) 
a 2)  tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 10.05.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro