Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:35:20
bod č. 26. - Návrh na nesvěření pozemku parc.č. 1913/2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, městskému obvodu Svinov
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06184/RM1418/90          .....             08

1) doporučuje
zastupitelstvu městavyhradit si rozhodnutí neoznačit pozemek parc.č.1913/2 
 orná půda v k. ú. Svinov, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Svinov, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, v platném znění

06184/RM1418/90          .....             08

2) doporučuje
zastupitelstvu městaneoznačit  pozemek parc.č. 1913/2 orná půda v k. ú. Svinov, 
obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Svinov, dle čl. 9 odst. 
1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném 
znění

06184/RM1418/90          .....             08

3) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovipředložit zastupitelstvu města k 
rozhodnutí návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 10.05.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro