Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:34:55
bod č. 25. - Návrh na svěření věcí movitých městským obvodům Poruba, Ostrava - Jih, Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava a Krásné Pole
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06183/RM1418/90          .....             08

1) doporučuje
zastupitelstvu města


vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek 
jakožto majetek svěřený městským obvodům dle ustanovení 
čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, a to:


městskému obvodu Poruba

9 ks stojanů na kola v celkové hodnotě 33.432,30 Kč (3.714,70 Kč / 1ks) 
v lokalitě:

- Náměstí V. Vacka - 6 ks za 22.288,20 Kč

- Mephacentrum - 3 ks za 11.144,10 Kč


městskému obvodu Ostrava - Jih

19 ks stojanů na kola v celkové hodnotě 70.579,30 Kč (3.714,70 Kč / 
1ks) v lokalitě:

- Brodway - 3 ks za 11.144,10 Kč

- Poliklinika - 3 ks za 11.144,10 Kč

- ul. Lumírova - 3 ks za 11.144,10 Kč

- Náměstí SNP - 3 ks za 11.144,10 Kč

- ul. A. Poledníka - 3 ks za 11.144,10 Kč

- ul. Kašparova - 3 ks za 11.144,10 Kč

- kino Luna - 1 ks za 3.714,70 Kč


městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

8 ks stojanů na kola v celkové hodnotě 29.717,60 Kč (3.714,70 Kč / 1ks) 
v lokalitě:

- Parník - 2 ks za 7.429,40 Kč

- DKMO - 6 ks za 22.288,20 Kč


městskému obvodu Slezská Ostrava

6 ks stojanů na kola v celkové hodnotě 22.288,20 Kč (3.714,70 Kč / 1ks) 
v lokalitě:

- Gagarinovo náměstí - 3 ks za 11.144,10 Kč

- ul. Těšínská - 3 ks za 11.144,10 Kč


městskému obvodu Krásné Pole

3 ks stojanů na kola v celkové hodnotě 11.144,10 Kč (3.714,70 Kč / 1ks) 
v lokalitě:

- školní jídelna 3 ks za 11.144,10 Kč


 


 


06183/RM1418/90          .....             08

2) doporučuje
zastupitelstvu města


označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jakožto majetek 
svěřený městským obvodům Poruba, Ostrava - Jih, Moravská 
Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava a Krásné Pole dle 
ustanovení čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků 


06183/RM1418/90          .....             08

3) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu 
města k rozhodnutí


Zodpovídá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora
Termín: 10.05.2017
06183/RM1418/90          .....             08

4) pověřuje
vedoucího odboru majetkového

k podpisu předávacích protokolů na předání majetku 
dle bodu 1) tohoto usnesení městským obvodům Poruba, Ostrava - 
Jih, Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava a 
Krásné Pole za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne 
předmětný majetek svěřit


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 15.05.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro