Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:34:25
bod č. 24. - Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06182/RM1418/90          .....             08

1) souhlasí
s návrhem směnit nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec 
Ostrava, a to:


- pozemek parc.č. 198/21

- část pozemku parc.č. 198/12, o výměře 79 m2, dle 
geometrického plánu č. 2173-70/2016 oddělenou a nově označenou 
jako pozemek parc.č. 198/26

- část pozemku parc.č. 198/13, o výměře 45 m2, dle téhož 
geometrického plánu oddělenou a nově označenou jako pozemek 
parc.č. 198/28

- část pozemku parc.č. 198/13, o výměře 1 m2, dle téhož 
geometrického plánu oddělenou a nově označenou jako pozemek 
parc.č. 198/29

(vše ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
svěřené městskému obvodu Radvanice a Bartovice)


za


- část pozemku parc.č. 198/20, o výměře 106 m2, dle 
geometrického plánu č. 2173-70/2016 oddělenou a nově označenou 
jako pozemek parc.č. 198/27

(ve vlastnictví fyzických osob)


a s návrhem uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č 2 
předloženého materiálu


06182/RM1418/90          .....             08

2) souhlasí
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit 
nově vzniklý pozemek parc.č. 198/27 , k.ú. Radvanice, obec 
Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Radvanice a 
Bartovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že 
předmětný pozemek statutární město Ostrava nabude do 
svého vlastnictví


06182/RM1418/90          .....             08

3) souhlasí
s tím, aby zastupitelstvo města označilo nově vzniklý pozemek 
parc.č. 198/27, k.ú. Radvanice, obec Ostrava, jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice dle čl. 9 odst. 1 
písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
za podmínky, že předmětný pozemek statutární město 
Ostrava nabude do svého vlastnictví


06182/RM1418/90          .....             08

4) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodu 1) až 3) tohoto usnesení zastupitelstvu 
města k rozhodnutí


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 10.05.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro