Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:34:02
bod č. 23. - Návrh prodat část nemovité věci v k.ú. Muglinov, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06181/RM1418/90          .....             08

1) souhlasí
s návrhem prodat část nemovité věci v k.ú. 
Muglinov, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostrava, nesvěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to:


- část pozemku p.p.č. 306/1, ovocný sad, o výměře 16 m2, 
dle geometrického plánu č. 2590-79/2016 oddělenou a nově 
označenou jako pozemek p.p.č. 306/110, ovocný sad


a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu


06181/RM1418/90          .....             08

2) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 
k rozhodnutí


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 10.05.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro