Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:33:38
bod č. 22. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Poruba a návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, vše obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06180/RM1418/90          .....             08

1) souhlasí
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. 
Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostrava, svěřenou městskému obvodu Poruba, a to pozemek parc.č. 2597/1


a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo 
kdykoliv tento záměr zrušit


06180/RM1418/90          .....             08

2) souhlasí
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. 
Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 
města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Poruba, a to část 
pozemku parc.č. 3751/9, která je dle geometrického plánu 
č. 2856-198/2016 vyhotoveného pro k.ú. Poruba-sever, obec 
Ostrava, oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 3751/257 o výměře 
16 m2


a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo 
kdykoliv tento záměr zrušit


06180/RM1418/90          .....             08

3) souhlasí
s návrhem na záměr města prodat nemovité věci v 
k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřené městskému 
obvodu Poruba, a to části pozemku parc.č. 3751/9, které jsou dle 
geometrického plánu č. 2856-198/2016 vyhotoveného pro 
k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, odděleny a nově označeny jako pozemky 
parc.č. 3751/253 o výměře 29 m2 a parc.č. 3751/254 o výměře 14 
m2 


a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo 
kdykoliv tento záměr zrušit


06180/RM1418/90          .....             08

4) souhlasí
s návrhem na záměr města prodat nemovité věci v 
k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřené městskému 
obvodu Poruba, a to části pozemku parc.č. 3751/9, které jsou dle 
geometrického plánu č. 2856-198/2016 vyhotoveného pro 
k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, odděleny a nově označeny jako pozemky 
parc.č. 3751/251 o výměře 10 m2 a parc.č. 3751/252 o výměře 32 
m2 


a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo 
kdykoliv tento záměr zrušit


06180/RM1418/90          .....             08

5) souhlasí
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. 
Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 
města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Poruba, a to část 
pozemku parc.č. 3751/9, která je dle geometrického plánu 
č. 2856-198/2016 vyhotoveného pro k.ú. Poruba-sever, obec 
Ostrava, oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 3751/250 o výměře 
 16 m2


a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo 
kdykoliv tento záměr zrušit


06180/RM1418/90          .....             08

6) souhlasí
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. 
Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 
města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Poruba, a to část 
pozemku parc.č. 3751/9, která je dle geometrického plánu 
č. 2856-198/2016 vyhotoveného pro k.ú. Poruba-sever, obec 
Ostrava, oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 3751/248 o výměře 
34 m2


a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo 
kdykoliv tento záměr zrušit


06180/RM1418/90          .....             08

7) nesouhlasí
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. 
Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 
města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Poruba, a to část 
pozemku parc.č. 3751/9, která je dle geometrického plánu 
č. 2856-198/2016 vyhotoveného pro k.ú. Poruba-sever, obec 
Ostrava, oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 3751/249 o výměře 
31 m2


06180/RM1418/90          .....             08

8) nesouhlasí
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. 
Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 
města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Poruba, a to pozemek parc.č. 
3751/153


06180/RM1418/90          .....             08

9) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) až 
8) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 10.05.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro