Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:32:10
bod č. 21. - Návrh na záměr města prodat pozemek a části pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba - lokalita lehká průmyslová zóna "Nad Porubkou"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06179/RM1418/90          .....             08

1) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o záměru města prodat níže uvedené části 
pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřené městskému 
obvodu Poruba, a to:


- část pozemku parc. č. 2801/118 o výměře 27 m2, která je 
dle geometrického plánu č. 2973-215/2016 vyhotoveného pro 
k. ú. Poruba, obec Ostrava, v roce 2016, označená jako pozemek 
parc. č. 2801/177 v k. ú. Poruba, obec Ostrava

- část pozemku parc. č. 3007/1 o výměře 227 m2, která je 
dle geometrického plánu č. 2973-215/2016 vyhotoveného pro 
k. ú. Poruba, obec Ostrava, v roce 2016, označená jako pozemek 
parc. č. 3007/5 v k. ú. Poruba, obec Ostrava


společnosti ALPEX servis a.s., IČO: 268 67 150, se sídlem Nad Porubkou 
2227/31, Poruba, PSČ 708 00, Ostrava


a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo 
kdykoliv tento záměr zrušit


 


06179/RM1418/90          .....             08

2) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o záměru města prodat pozemek parc. č. 2801/15 v k. ú. 
Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřený městskému obvodu Poruba,společnosti ALPEX servis a.s., IČO: 268 67 150, se sídlem Nad Porubkou 
2227/31, Poruba, PSČ 708 00, Ostrava


a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo 
kdykoliv tento záměr zrušit


 


06179/RM1418/90          .....             08

3) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) a 
bodu 2) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 10.05.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro