Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:30:14
bod č. 19. - Návrh na zřízení věcného břemene a služebnosti, návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro společnost GasNet, s.r.o. a společnost OVA-RENT s.r.o.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06177/RM1418/90          .....             08

1) rozhodla
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít 
smlouvu o zřízení věcného břemene NTL plynovodu k 
částem pozemků ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy:


parc. č. 1293/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 3550/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s 
oprávněným:


GasNet, s.r.o.

se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 
940, PSČ 401 17 

IČO 272 95 567


dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


06177/RM1418/90          .....             08

2) rozhodla
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o 
zřízení služebnosti vodovodní přípojky k 
částem pozemků ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy:


parc. č. 1914/3 - ostatní plocha, jiná plocha,

parc. č. 1915/5 - ostatní plocha, jiná plocha,

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s 
oprávněným:


OVA-RENT s.r.o.

se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Janáčkova 3277/22a, 
PSČ 70200

IČO 286 58 728


dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro