Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:29:40
bod č. 18. - Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvy o zřízení služebnosti s fyzickými a právnickými osobami
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06176/RM1418/90          .....             08

1) rozhodla

na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti ? zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu D 160 k pozemku:
parc. č. 3843/2 ? zahradav k. ú. Pustkovec, obec Ostrava,
s vlastníkem:Bc. XXXX XXXXXX,bydliště XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX 
XXXXXXX X XXXXXXXec,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

06176/RM1418/90          .....             08

2) rozhodla

na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti ? zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu D 160 k pozemkům:
parc. č. 3843/6 ? zahrada,parc. č. 3843/1 ? zahrada,parc. č. 3843/4 ? zastavěná 
plocha a nádvoří,parc. č. 3842 ? zahrada,všechny v k. ú. Pustkovec, obec 
Ostrava,
s vlastníkem:XXXXX XXXXXXvá,bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 
XXXXXXXec,
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

06176/RM1418/90          .....             08

3) rozhodla

na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti ? zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu D 160 k pozemku:
parc. č. 3844/2 ? zahradav k. ú. Pustkovec, obec Ostrava,
s vlastníky:manželéIng. XXXXXX XXXXX X XXXX XXX XXXXová,oba bydliště Plk. 
XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXvec,
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

06176/RM1418/90          .....             08

4) rozhodla

na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti ? zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu D 160 k pozemku:
parc. č. 4336 ? zastavěná plocha a nádvořív k. ú. Pustkovec, obec Ostrava,
se spoluvlastníky:
XXXXXXXX XXXXXka,bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXvec,podíl 
ve výši 1/4,
XXXXXXX XXXXXXová,bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXvec,podíl 
ve výši 3/4,
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

06176/RM1418/90          .....             08

5) rozhodla

na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti ? zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu D 160 k pozemku:
parc. č. 4408/74 ? zahradav k. ú. Pustkovec, obec Ostrava,
s vlastníkem:XXXXX XXXXXXXvá,bydliště XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXh,
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

06176/RM1418/90          .....             08

6) rozhodla
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o 
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – 
zřízení, provozování a údržby 
jednotné kanalizace a vodovodního řadu k pozemkům:


parc. č. 1013/70 – ostatní plocha, jiná plocha,

parc. č. 1013/99 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 1254 – zastavěná plocha a nádvoří,

parc. č. 1256/1 – ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 1261/25 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

všechny v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,


s vlastníkem:

Jindrich Plaza Development, s.r.o.

se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO 276 58 899,


dle přílohy č. 8 předloženého materiálu


06176/RM1418/90          .....             08

7) rozhodla
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o 
zřízení služebnosti – zřízení, 
provozování, údržby, provádění 
nezbytné opravy a odstranění vodovodního řadu DN 600 k 
pozemku:


parc. č. 1510 – ostatní plocha, ostatní komunikace

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,


s vlastníkem:

Asental Zenith s.r.o.

se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO 046 71 201,

 

dle přílohy č. 10 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro