Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:29:13
bod č. 17. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, pro budoucího oprávněného fyzickou osobu
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06175/RM1418/90          .....             08

1) rozhodla

uzavřít dle přílohy č. 3 předloženého materiálu Dodatek č. 1 ke smlouvě o 
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti evid. č. 3159/2015/MJ ze dne 21. 12. 
2015 s budoucím oprávněným:
XXXX XXXXXX, rok narození XXXXbydlištěm XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 
XXXXXXX
v rámci stavby "Neveřejná účelová komunikace na parc. č. 3827/1, 1838/16, 
1838/17, 1838/18 v k. ú. Stará Bělá"

Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro