Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:28:48
bod č. 16. - Návrh na zrušení usnesení č. 10420/RM0610/126 ze dne 30. 3. 2010 a návrh na souhlas se vstupem a umístění stavebního objektu do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava pro obec Mošnov
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06174/RM1418/90          .....             08

1) ruší
své usnesení č. 10420/RM0610/126 ze dne 30. 3. 2010, 
kterým souhlasila s umístěním stavebních objektů do 
pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to:


SO 02.5 Výtlak z ČS 1

do pozemku


p. p. č. 855/8 ostatní plocha, manipulační plocha


SO 03.5 - Výtlak z ČS 2

do pozemku


p. p. č. 813/45 - ostatní plocha, jiná plocha


oba v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, pro investora:


Obec Mošnov

Mošnov 175, 742 51 Mošnov


v rámci stavby "Odkanalizování obce 
Mošnov"


06174/RM1418/90          .....             08

2) souhlasí
s umístěním stavebního objektu do pozemku ve 
vlastnictví statutárního města Ostrava, a to:


SO Výtlak - stoka B

do pozemku


p. p. č. 813/45 - ostatní plocha, jiná plocha


v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, pro investora:


Obec Mošnov

Mošnov 96, 742 51 Mošnov

IČO 00600792                                  
                        


v rámci stavby "Odkanalizování obce 
Mošnov"


za podmínky schválení Správcem programu, 
kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR


 


 


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro