Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:28:13
bod č. 15. - Návrh na souhlas s umístěním vnitřního komunikačního vedení pro T-Mobile Czech Republic a.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06173/RM1418/90          .....             08

1) souhlasí
s umístěním vnitřního komunikačního vedení 
veřejné komunikační sítě v budově


č. p. 1591, obč. vybavenost, která je součástí pozemku 
parc. č. 845/3 - zastavěná plocha a nádvoří, v k. 
ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,


v rámci stavby "88-16-036 - Napojení hotelu Mercure, 
Českobratrská 1742_18, Ostrava", jejímž investorem je:


T-Mobile Czech Republic a.s.

se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4

IČO: 64949681


v rozsahu podle přílohy č. 3 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro