Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:26:50
bod č. 48. - Žádost Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s. o navýšení účelové dotace o 1.500 tis. Kč na realizaci významné sportovní akce „Zlatá tretra Ostrava IAAF World Challenge“
(Poznámka: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06171/RM1418/90          .....             91

1) doporučuje
zastupitelstvu města


rozhodnout o navýšení účelové dotace spolku 
Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., se 
sídlem Závodní ulice 2891/86, 703 00 Ostrava 3, IČO 
00534544 o 1.500 tis. Kč na realizaci akce „Zlatá tretra Ostrava 
IAAF World Challenge“ a o uzavření dodatku č. 1 k 
veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové 
dotace ev. č. 0015/2017/ŠaS dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu


06171/RM1418/90          .....             91

2) doporučuje
zastupitelstvu města


schválit rozpočtové opatření, kterým se


s n i ž u j e


rozpočtová rezerva na ORJ 120 na § 6409, pol. 5901         
o 1.500 tis. Kč


z v y š u j í


neinvestiční transfery na ORJ 161 na § 3419, pol. 5222, ÚZ 
7117  o 1.500 tis. Kč


06171/RM1418/90          .....             91

3) ukládá
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a ke schválení 
body 1) - 2) tohoto usnesení na jeho zasedání dne 
10.5.2017


Zodpovídá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu
Termín: 10.05.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro