Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:22:41
bod č. 10. - Návrh na souhlas s vyřazením a likvidaci neupotřebitelného majetku města Ostravy ve správě Národního divadla moravskoslezského, příspěvkové organizace
(Poznámka: Předkládá: Jiří Nekvasil, ředitel Národního divadla moravskoslezského, p.o.)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06167/RM1418/90          .....             42

1) souhlasí
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 
movitého majetku statutárního města Ostravy 
svěřeného do správy Národnímu divadlu 
moravskoslezskému, příspěvkové organizace, se 
sídlem ul. Čs. legií č. 148/14, 701 04 Ostrava-Moravská 
Ostrava, IČO: 00100528, v pořizovací hodnotě 24.558,- Kč dle 
přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého 
materiálu


06167/RM1418/90          .....             42

2) jmenuje
členy likvidační komise k likvidaci majetku dle důvodové 
zprávy předloženého materiálu


06167/RM1418/90          .....             42

3) ukládá
likvidační komisi

vyhotovit zápis o provedení likvidace majetku dle přílohy 
č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu


Zodpovídá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit
Termín: 17.05.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro