Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:22:08
bod č. 11. - Návrh na poskytnutí transferů městským obvodům, příspěvku a daru za účelem zabezpečení prevence kriminality
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06166/RM1418/90          .....             86

1) rozhodla
o poskytnutí transferů z rozpočtu statutárního města 
Ostravy ORJ 180, § 4349, pol. 5909, ÚZ 7402 odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví městským 
obvodům v celkové výši 3.695.000 Kč za účelem 
zabezpečení prevence kriminality dle přílohy č. 1 a č. 2 
předloženého materiálu


06166/RM1418/90          .....             86

2) rozhodla
o neposkytnutí transferů z rozpočtu statutárního města 
Ostravy ORJ 180, § 4349, pol. 5909, ÚZ 7402 odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví městským 
obvodům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


06166/RM1418/90          .....             86

3) rozhodla
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu statutárního 
města Ostravy § 4349, pol. 5909, ÚZ 7401 odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví Městské 
policii Ostrava ve výši 279.000 Kč za účelem 
zabezpečení prevence kriminality dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu


06166/RM1418/90          .....             86

4) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:


Snižují běžné výdaje v ORJ 180


na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7402 o 3 695 tis. Kč


na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7401 o 279 tis. Kč


Zvyšují běžné výdaje v ORJ 270


na § 4349, pol. 5137, ÚZ 7402 o 80 tis. Kč


na § 4349, pol. 5139, ÚZ 7402 o 104 tis. Kč


na § 4349, pol. 5172, ÚZ 7402 o 6 tis. Kč


na § 4349, pol. 5194, ÚZ 7402 o 40 tis. Kč


na § 4349, pol. 5021, ÚZ 7402 o 49 tis. Kč


Zvýší se převody mezi statutárním městem a 
městskými obvody – výdaje u ORJ 120


na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7402


org. 502 o 500 tis. Kč


org. 503 o 340 tis. Kč


org. 504 o 991 tis. Kč


org. 505 o 570 tis. Kč


org. 507 o 170 tis. Kč


org. 508 o 50 tis. Kč


org. 510 o 360 tis. Kč


org. 512 o 50 tis. Kč


org. 515 o 50 tis. Kč


org. 516 o 213 tis. Kč


org. 517 o 200 tis. Kč


org. 518 o 50 tis. Kč


org. 522 o 110 tis. Kč


org. 524 o 41 tis. Kč


Zvýší se převody mezi statutárními městy a 
obvody – příjmy


na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7402 o 3 695 tis. Kč


Zvýší se běžné výdaje


na § xxxx, pol.xxxx, ÚZ 7402 o 3 695 tis. Kč


06166/RM1418/90          .....             86

5) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočturealizovat schválené rozpočtové opatření dle 
bodu 4) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 05.05.2017
06166/RM1418/90          .....             86

6) doporučuje
zastupitelstvu města


rozhodnout o poskytnutí finančního daru z rozpočtu 
statutárního města Ostravy ORJ 180, § 4349, pol. 5909, 
ÚZ 7401 odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví ve výši 250.000,- Kč České republice 
- Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, 
IČO 75151502, se sídlem 30. dubna 1682/24, 728 99 Ostrava, dle 
přílohy č. 5 předloženého materiálu


06166/RM1418/90          .....             86

7) doporučuje
zastupitelstvu města


rozhodnout o schválení rozpočtového opatření, 
kterým se:


snižují běžné výdaje v ORJ 180


§ 4349, pol. 5909, ÚZ 7401 o 250 tis. Kč


zvyšují ostatní neinvestiční transfery 
jiným veřejným rozpočtům v ORJ 180


na § 4349, pol. 5319, ÚZ 7401 o 250 tis. Kč


06166/RM1418/90          .....             86

8) doporučuje
zastupitelstvu města


rozhodnout o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 6 
předloženého materiálu


06166/RM1418/90          .....             86

9) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Michalovi Mariánkovi

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 6) až 
8) tohoto usnesení


Zodpovídá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Termín: 10.05.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro