Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:21:41
bod č. 3. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z odvodů z loterií a jiných podobných her č. 10 na zabezpečení projektu "Rekonstrukce prostor pro MIKASA denní stacionář" s právnickou osobou MIKASA
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06165/RM1418/90          .....             86

1) doporučuje
zastupitelstvu města


rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí 
účelové dotace z odvodů z loterií a jiných 
podobných her č. 10, ev. č. 1790/2016/SVZ na zabezpečení projektu 
"Rekonstrukce prostor pro MIKASA denní stacionář" 
uzavřené s neziskovou organizací MIKASA z.s., se sídlem 
Lumírova 28, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 22832386, dle 
přílohy č. 3 předloženého materiálu


06165/RM1418/90          .....             86

2) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Michalovi Mariánkovi

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh na 
uzavření dodatku dle bodu 1) tohoto usnesení


Zodpovídá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Termín: 10.05.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro