Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:21:01
bod č. 67. - Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, ve výši 120 000,- Kč.
(Poznámka: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06164/RM1418/90          .....             40

1) rozhodla
o poskytnutí účelového neinvestičního 
příspěvku právnické osobě Městská nemocnice 
Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, se sídlem 
Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, ve výši 120 000,- Kč 
na realizaci akce "odstranění havarijního stavu klima 
jednotky pro 2 chirurgické operační sály v pavilonu 
E4" dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 
předloženého materiálu.


06164/RM1418/90          .....             40

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se


- sníží


rozpočtová rezerva


na § 6409, pol. 5901, ORJ 120                       
                o 120 tis. Kč


- zvýší


neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím


na § 3522, pol. 5331, org. 4241, ORJ 170                  
            o 120 tis. Kč


06164/RM1418/90          .....             40

3) schvaluje
úpravu závazného ukazatele právnické osobě 
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 
00635162, a to:


- zvýšení účelového neinvestičního 
příspěvku                          o 120 tis. 
Kč


06164/RM1418/90          .....             40

4) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
2) a úpravu závazného ukazatele dle bodu 3) tohoto 
usnesení


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.04.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro