Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:16:45
bod č. 8. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, do SRN (Drážďany) ve dnech 27.-29.04.2017
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06156/RM1418/90          .....             01

1) schvaluje
zahraniční pracovní cestu Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., 
náměstka primátora, do SRN (Drážďany) ve dnech 
27.-29.04.2017 za účelem návštěvy partnerského 
města 


06156/RM1418/90          .....             01

2) schvaluje
úhradu finančních nákladů dle zákona č. 262/2006 
Sb., zákoníku práce, ve znění 
pozdějších předpisů


06156/RM1418/90          .....             01

3) ukládá
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D.

předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční 
pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení


Zodpovídá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora
Termín: 23.05.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro