Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:05:58
bod č. 69. - Souhlas s přípravou a podáním žádosti o dotaci pro projekt s názvem „Lepší přístup k výuce jazyků na ZŠ v Ostravě-Porubě“
(Poznámka: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06148/RM1418/90          .....             50

1) souhlasí
se zahájením přípravy a podáním 
žádosti pro projekt „Lepší přístup k 
výuce jazyků na ZŠ v Ostravě-Porubě“ " v rámci 
6. výzvy nositele Strategie integrované 
teritoriální investice (ITI) ostravské aglomerace k 
předkládání projektových záměrů a 3. 
výzvy Statutárního města Ostrava jako 
Zprostředkujícího subjektu ITI k předkládání 
žádostí o podporu z Integrovaného 
regionálního operačního programu - výzvy č. 66.


06148/RM1418/90          .....             50

2) žádá
městský obvod Poruba o zajištění veškerých 
úkonů spojených s přípravou projektu a předložením 
žádosti o dotaci a všech příloh pro projekt dle bodu 1) 
tohoto usnesení, v případě že zastupitelstvo městského 
obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci v souladu s 
podmínkami 6. výzvy nositele Strategie integrované 
teritoriální investice (ITI) ostravské aglomerace k 
předkládání projektových záměrů a 3. 
výzvy Statutárního města Ostrava jako 
Zprostředkujícího subjektu ITI k předkládání 
žádostí o podporu z Integrovaného 
regionálního operačního programu - výzvy č. 66.


Zodpovídá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba
Termín: 31.08.2017
06148/RM1418/90          .....             50

3) schvaluje
v případě úspěšnosti žádosti o dotaci a 
všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto 
usnesení

financování projektu v celkové výši 13 433 
tis. Kč

- v roce 2018:

na zajištění předfinancování projektu z rozpočtu 
SMO 6 716 tis. Kč, přičemž v této částce je

zajištěno spolufinancování z rozpočtu SMO 693 tis. Kč

předfinancování a spolufinancování z rozpočtu MOb 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


 


06148/RM1418/90          .....             50

4) žádá
městský obvod Poruba o zajištění 
spolufinancování a předfinancování projektu 
uvedeného v bodě 1) v rámci specifikace nároků na rozpočet 
Statutárního města Ostrava (rozpočet nositele) dle bodu 3) tohoto 
usnesení


 


Zodpovídá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro