Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:04:20
bod č. 68. - Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt "Ozdravné pobyty předškolních dětí městského obvodu MOaP IV."
(Poznámka: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06146/RM1418/90          .....             50

1) souhlasí
s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje, která by měla být uzavřena mezi 
statutárním městem Ostrava, městským obvodem 
Moravská Ostrava a Přívoz a poskytovatelem 
Moravskoslezským krajem (28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 
70890692) na financování z programu Příspěvky a 
ozdravné pobyty ŽPZ/04/2015 na projekt "Ozdravné pobyty 
předškolních dětí městského obvodu MOaP IV." 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


06146/RM1418/90          .....             50

2) žádá
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

o zabezpečení všech potřebných úkonů 
spojených s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Termín: 30.04.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro