Zasedání č. 201717 - 90. schůze rady města Dne 18.04.2017 10:03:11
bod č. 53. - Návrh na podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu "Energetické úspory - ZŠO, Zelená"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06145/RM1418/90          .....             50

1) souhlasí
s přípravou projektu a podáním žádosti o dotaci z 
Operačního programu Životní prostředí, prioritní 
osy 5, specifického cíle 5.1 Snížit energetickou 
náročnost veřejných budov a zvýšit využití 
obnovitelných zdrojů energie na projekt "Energetické 
úspory - ZŠO, Zelená"


06145/RM1418/90          .....             50

2) žádá
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz jako nositele 
projektu o zajištění veškerých úkonů 
spojených s přípravou projektu a předložením 
žádosti včetně všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) 
tohoto usnesení v souladu s podmínkami dotačního titulu v 
případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o 
předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto 
usnesení


Zodpovídá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Termín: 29.09.2017
06145/RM1418/90          .....             50

3) schvaluje
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) tohoto 
usnesení financování projektu v celkové 
výši 15 120 tis. Kč, v roce 2018 zajištění 
předfinancování z rozpočtu SMO ve výši 4 541 tis. 
Kč, přičemž v obou částkách je obsaženo 
spolufinancování celkem ve výši 4 541 tis. Kč dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu


06145/RM1418/90          .....             50

4) žádá
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

o zajištění spolufinancování a 
předfinancování projektu dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


Zodpovídá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Termín: 31.12.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro