Výsledky hlasování na zasedání č. 201716 - 89. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 04.04.2017
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 89. schůze rady města konané dne 04.04.2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 25. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do Španělska (Bilbao) ve dnech 02.-06.03.2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jan Žemla, ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o.)
3 30. - Smlouva o poskytnutí dotace z Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu "Příspěvky na ozdravné pobyty" 11 11
(Pozn: Předkládá: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta Městského obvodu Stará Bělá)
4 38. - Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci z Ministerstva vnitra ČR v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" pro projekt "Požární zbrojnice Ostrava-Muglinov" 11 11
(Pozn: Předkládá: MVDr. Barbora Jelonkova, starostka Městského obvodu Slezská Ostrava)
5 39. - Schválení předfinancování projektů v rámci výzvy nositele ITI ostravské aglomerace 11 11
(Pozn: hlasování o usnesení s úpravou )
6 40. - Souhlas s přípravou a podáním žádosti o dotaci pro projekt s názvem "Revitalizace odborné učebny fyziky a chemie" 11 11
(Pozn: Předkládá: Pavel Bochnia, starosta Městského obvodu Polanka nad Odrou)
7 41. - Příprava projektu a podání žádosti o dotaci a souhlas s dokrytím financování části dotace 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Marie Matějová, starostka)
8 26. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, a Mgr. Michala Mariánka, náměstka primátora, do Francie (Cannes) ve dnech 13.-16.03.2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor, Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
9 29. - Návrh na připojení objektu na pult centralizované ochrany Městské policie Ostrava 11 11
(Pozn: Hlasování o variantě A))
10 24. - Návrh na schválení zahraničních pracovních cest pana Marka Pokorného, ředitele příspěvkové organizace PLATO Ostrava, do Řecka (Atény) ve dnech 05.­08.04.2017, do Itálie (Benátky) ve dnech 09.-13.05.2017, do SRN (Kassel, Münster) ve dnech 09.-13.06.2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
11 27. - Uspořádání Koncertu svobody dne 28.4.2017 u příležitosti 72. výročí osvobození města Ostravy a ukončení druhé světové války 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
12 4.VZ - Veřejná zakázka "Pamětní medaile", poř.č. 27/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
13 23. - Návrh na převod projektu Film Ostrava!!! vč. návrhu smlouvy o převodu doménového jména 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
14 31. - Objednávka přesadby 19 ks alejových stromů na cloně 4.41 v rámci projektu „Izolační zeleň města Ostrava ­ projektu 04“ z důvodu kolize s nově budovanou trasou kabelového vedení 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
15 44. - Návrh na partnerství a spolupráci města Ostravy při organizování 6. ministerské konference Světové zdravotnické organizace (WHO) 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
16 37. - Doplnění „Žaloby o zaplacení smluvních pokut" o další právní důvod vzniku žalovaných nároků 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního, Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
17 42. - Návrh na schválení znění dopisu zhotoviteli stavby "Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad" 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
18 45. - Návrh na změnu ve složení Komise pro sport a volný čas rady města, návrh na změnu ve složení Finančního výboru zastupitelstva města 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
19 10. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jana Schikorová, ředitelka Dětského centra Domeček, příspěvková organizace)
20 34. - Schválení podání žádosti o dotaci projektu Střediska volného času Ostrava Zábřeh, příspěvková organizace (IČO 750805516), "Integrace handicapovaných a učebna pro řemeslné a technické obory" 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. David Střelák, ředitel SVČ Zábřeh)
21 21. - Kritéria k hodnocení návrhů a výzva k podání návrhů na ocenění žákovská osobnost a dětský a žákovský kolektiv u příležitosti Dne dětí 2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
22 33. - Schválení podání žádosti o dotaci projektu "Klíče pro budoucnost našich dětí ve školských zařízeních města Ostravy II" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
23 13. - Návrh na souhlas s umístěním banneru a souhlas s umístěním sídla společností do budovy v areálu Vědecko-technologického parku Ostrava (k.ú. Pustkovec) 10 10
(Pozn: hlasování o usnesení s úpravou)
24 14. - Návrh na souhlas s umístěním a realizací stavby cyklostezky na ulici Cholevova na pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
25 15. - Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
26 16. - Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení přípojky NN 0,4 kV, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
27 17. - Návrh na záměr pronájmu části pozemku v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
28 18. - Předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku v k.ú. Svinov, obec Ostrava pro Městský obvod Svinov 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
29 22. - Návrh na souhlas s umístěním a realizací stavby "Rekonstrukce ul. Zeyerova a části ul. Kostelní" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
30 43. - Návrh na záměr výpůjčky části pozemku v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
31 46. - Návrh na koupi parkovacích systémů parkovacích ploch "Smetanovo náměstí" a "ulice Poděbradova" vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava od společnosti Garáže Ostrava, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
32 7.VZ - Veřejná zakázka "Systém sdružených nákupů statutárního města Ostrava - JŘSU" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí, Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
33 2. - Dohoda o postoupení práv, užitků a povinností týkající se stavebního povolení pro stavbu "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice, Bartovice" v k.ú. Radvanice 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
34 3. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0051/2016/OI/VZKÚ ze dne 04.02.2016 ke stavbě „Zrušení výpustí do Dolového potoka v Ostravě ­ Proskovicích a Rekonstrukce vodovodu Proskovice ul. Světlovská“ ­ 2. část v k.ú. Proskovice 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
35 4. - Vystavení objednávky na pořízení výpočtového modulu MIKE URBAN ECOLab. Metropol v rámci akce "Generel odvodnění města Ostravy" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
36 5. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2774/2015/OI/ZFUN k akci "Komunikace - Severní spoj" (DÚR+IČ) 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
37 6. - Vystavení objednávky na provedení pasportu stávajících kanalizací v rámci akce "Plošná kanalizace Michálkovice" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
38 20. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebnosti" a "Smlouvy o zřízení věcného břemene" v souvislosti se stavbou "Kanalizace Bartovice - I. část" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
39 32. - Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene a dodatků ke smlouvám v souvislosti se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
40 2.VZ - Veřejná zakázka "Opevnění bermy řeky Ostravice", poř. č. 48/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
41 3.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy příkazní na výkon odborného geotechnického dohledu v rámci stavby „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Frankova - 1. část“ 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
42 5.VZ - Veřejná zakázka "Odvodnění cvičné louky pro hasiče Ostrava - Proskovice", poř.č. 44/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
43 12. - Předchozí souhlas rady města k prodeji nemovitostí svěřené městskému obvodu a k nabytí nemovitostí do majetku města 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
44 9. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru děděním do vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Petr Čolas, ředitel Zoo Ostrava, p.o.)
45 6.VZ - Veřejná zakázka "Údržba v příměstských lesích zvláštního určení", poř. č. 062/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
46 28. - Úprava rozpočtu r. 2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
47 1. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, do Polska (Katowice) dne 15.03.2017 11 11
(Pozn: Předkládá: JUDr. Lukáš Semerák, člen rady města)
48 35. - Účetní uzávěrka zájmového sdružení právnických osob OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!! 11 11
(Pozn: hlasování o stažení materiálu)
49 36. - Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
50 7. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce archiválií s Českou republikou ­ Zemským archivem v Opavě 11 10
(Pozn: Předkládá: PhDr. Blažena Przybylová, ředitelka Archivu města Ostravy)
51 8. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce uměleckého díla na období od 15.června 2017 do 8. září 2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
52 11. - Návrh Dohody o splátkách 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
53 1.VZ - Zpracování projektové dokumentace na zateplení Domu pro matky s dětmi na ul. Budečská 3 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
54 1.ORG - Návrh na úpravu programu zasedání zastupitelstva města konaného dne 05.04.2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)