Výsledky hlasování na zasedání č. 201715 - 19.mimořádná schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 30.03.2017
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 19.mimořádné schůze rady města konané dne 30.03.2017 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing.Tomáš Macura, MBA)
2 1.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 7 7
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
3 1. - Návrh na uzavření "Smlouvy o zániku předkupního práva a zákazu zcizení a zatížení a smlouvy o úpravě práv a povinností mezi jejími účastníky a prohlášení a souhlasy" 7 7
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního, Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)