Výsledky hlasování na zasedání č. 201714 - 88. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 28.03.2017
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 88.schůze rady města konané dne 28.03.2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing.Tomáš Macura, MBA)
2 34. - Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt "Vzděláváním k vyšší profesionalizaci ÚMOb MOaP" v rámci Operačního programu Zaměstnanost 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
3 33. - Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Ostrava a BMW Vertriebs GmBH - organizační složkou Česká republika 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
4 29. - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
5 37. - Návrh změny v obsazení předsednictva zájmového sdružení právnických osob OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!! 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
6 47. - Lokalita Kostelní náměstí, k.ú. Moravská Ostrava - návrh dalšího postupu 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
7 48. - Informace o vyřízení podnětu člena zastupitelstva města 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
8 1.VZ - Schválení přípravy projektu "Energetické úspory v areálu MNO ­ část I" ke spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí a návrhu zadání veřejné zakázky malého rozsahu s uzavřením Smlouvy na zajištění služeb 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
9 9.VZ - Veřejná zakázka "Aktualizace SEAP/SECAP, provedení monitorovací bilance emisí (MEI)", poř. č. 8/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
10 43. - Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt "Domov pro seniory Hulváky" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
11 4. - Rozhodnutí o odnětí přebytečného svěřeného movitého majetku z hospodaření Domova Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631832 a svěření tohoto majetku do hospodaření Čtyřlístku - centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Hana Ježková, ředitelka Domova Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace)
12 5. - Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 11 11
(Pozn: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
13 17. - Návrh na vyřazení a prodej přebytečného movitého majetku statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 11 11
(Pozn: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
14 25. - Realizace akcí Městskou nemocnicí Ostrava, příspěvková organizace a jejich financování z rozpočtu statutárního města Ostrava - z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 11 11
(Pozn: hlasování o návrhu s úpravou)
15 30. - Návrh na vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele Domova Korýtko, příspěvková organizace, IČO: 70631867 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
16 19. - Návrh na poskytnutí mimořádných účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti Volný čas 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
17 32. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací a příspěvků v rámci výzvy "750. výročí první písemné zmínky o městě" 11 11
(Pozn: Předkládá: Vladimír Polák, předseda komise kultury rady města)
18 36. - Žádosti o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury Pěveckému sdružení ostravských učitelek, z.s., Ostravskému centru nové hudby, z.s., a spolku PANT, z.s. 11 11
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
19 46. - Poskytnutí účelové dotace na akci "Sportovní areál U Cementárny - II. etapa" a navýšení provozní dotace na rok 2017 obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Jaroslav Kovář, jednatel společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.)
20 42. - Vydání nové obecně závazné vyhlášky o školském obvodu mateřských škol zřízených rozhodnutím zastupitelstev městských obvodů statutárního města Ostravy a zrušení obecně závazné vyhlášky č. 17/2016, o školských obvodech mateřských škol zřizovaných městskými obvody statutárního města Ostravy 11 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
21 44. - Návrh na vyhlášení nejlepších sportovců a společensky odpovědné firmy města Ostravy za rok 2016 a na poskytnutí peněžitých darů 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
22 45. - Návrh na personální obměnu ve společnosti Garáže Ostrava, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
23 6. - Souhlas s podnájmem bytu v domě na ul. Horní č.3035/106, Ostrava - Bělský Les 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
24 7. - Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s fyzickými a právnickými osobami 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
25 8. - Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
26 9. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava s fyzickými osobami 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
27 10. - Návrh na záměr prodeje rekreačního objektu Pstruží v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí 11 11
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
28 11. - Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, k. ú. Výškovice u Ostravy a k. ú. Radvanice, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
29 12. - Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce (k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava) 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
30 13. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemek a část pozemků v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava a na část pozemku v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
31 14. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce k části pozemku v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
32 15. - Návrh na rozhodnutí o neupotřebitelnosti a likvidaci movitých věcí statutárního města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
33 16. - Návrh na předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostravy a záměr pronájmu vodohospodářských staveb 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
34 21. - Návrh na výpověď z nájmu části nemovité věci (k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava) a návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu movité věci (k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava) 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
35 23. - Návrh na přijetí budoucího daru vodovodního řadu v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací s R.M. a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s vlastníky pozemků 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
36 31. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
37 39. - Návrh na souhlas s umístěním stavby regulační stanice a příjezdové komunikace do části pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
38 40. - Návrh na přijetí daru cyklostezky na ul. Závodní v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, koordinačního kabelu SSZ a SSZ křižovatky č. 1023 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava od společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. a uzavření darovacích smluv 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
39 50. - Návrh koupit nemovitou věc na ul. Stodolní, návrh odejmout pozemky (vše k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava) 11 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového, Mgr. renata Kolková vedoucí odboru legislativního a právního)
40 22. - Návrh na uzavření "Smlouvy o nájmu pozemku" a "Dohody o vydání bezdůvodného obohacení" v souvislosti se stavbou "Tramvajové mosty na ulici Plzeňská" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
41 2.VZ - Veřejná zakázka "PD a příprava staveb VO", poř.č. 34/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
42 4.VZ - Návrh na zadání veřejných zakázek malého rozsahu a uzavření smluv o dílo v souvislosti s akcemi ORG 3211 Inteligentní dopravní systémy -II.etapa a ORG 8207 Strategická průmyslová zóna Mošnov ­ technická infrastruktura 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
43 5.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektových dokumentací pro stavbu "Předávací stanice Sokolská (PD)" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
44 8.VZ - Veřejná zakázka "Čtyřlístek II. etapa transformace (PD+AD+IČ)", poř. č. 6/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
45 28. - Předchozí souhlas rady města k pronájmu nemovitosti svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 11 11
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
46 35. - Architektonicko-urbanistická soutěž na revitalizaci veřejného prostoru ulice Umělecká v Ostravě 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
47 20. - Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy na realizaci projektu "Výsadba zeleně izolující lesopark Bělský les od ulice Plzeňské" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
48 6.VZ - Veřejná zakázka "Mikro-injektáž stromů proti klíněnce jírovcové 2017", poř. č. 58/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
49 3. - Objednávka výměny statistických kamer pořízených v rámci projektu Rozšíření portálu SMO 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
50 24. - Návrh smlouvy o poskytnutí dotace statutárnímu městu Ostrava z rozpočtu Moravskoslezského kraje 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
51 26. - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 11 11
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
52 27. - Úprava rozpočtu r. 2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
53 18. - Nařízení města č. ../2017, kterým se mění a doplňuje Nařízení města č. 12/2016, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním, ve znění změn provedených nařízením města č. 1/2017 11 11
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
54 10.VZ - Zadání zpracování investičního záměru "Parkoviště Jeremenko" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
55 1. - Návrh na naložení s přebytečným majetkem v užívání Magistrátu města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
56 3.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování realizační projektové dokumentace rekonstrukce kotelny Archivu města Ostravy v Ostravě - Přívoze 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
57 7.VZ - Veřejná zakázka "Úklidové práce v objektu bývalé UB", poř. č. 57/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
58 38. - Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších změn a doplňků 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Marcela Trojáková, vedoucí odboru vnitřních věcí)
59 41. - Návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Marcela Trojáková, vedoucí odboru vnitřních věcí)