Výsledky hlasování na zasedání č. 201713 - 87. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 21.03.2017
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 87. schůze rady města konané dne 21.03.2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, primátor)
2 47. - Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt "Parkové úpravy sídlišť Šalamouna a Fifejdy II 2015" v rámci Operačního programu Životní prostředí 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
3 54. - Návrh na změnu usnesení a souhlas s přijetím dotace k projektu "Protipovodňová opatření Městského obvodu Polanka nad Odrou" 8 8
(Pozn: Předkládá: Pavel Bochnia, starosta Městského obvodu Polanka nad Odrou)
4 1. - Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2016 8 8
(Pozn: Předkládá: plk. Mgr. René Dočekal, ředitel Městského ředitelství Policie Ostrava)
5 6. - Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2016 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
6 46. - Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc únor 2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
7 1.MZP - Roční zpráva o výsledcích interního auditu Magistrátu města Ostravy za rok 2016 8 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Renata Gembíková, vedoucí odboru interního auditu a kontroly)
8 3. - Vystavení objednávky na opravu nástavby vozidla CAS 20 Tatra Terrno jednotky sboru dobrovolných hasičů Radvanice 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
9 4.VZ - Veřejná zakázka "Televizní pořad "Ostravské minuty"", poř. č. 38/2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
10 2. - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
11 53. - Návrh programu 25. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 5. dubna 2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
12 9. - Dotace z Fondu životního prostředí na nákup elektro aut pro městské obvody a změna v poskytnutí dotace pro nákup elektro auta pro městský obvod Slezská Ostrava na úkor městského obvodu Stará Bělá 8 8
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
13 14. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 8 8
(Pozn: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
14 4. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí víceleté neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
15 11. - Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s., se sídlem Střelniční 75/8, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 22831738 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
16 8. - Souhlas s partnerstvím mezi Střediskem volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o. a Městským kulturním domem "Koszutka" v Katovicích v rámci projektu "Katovice-Ostrava: U společného stolu" 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jana Secová, ředitelka Střediska volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o.)
17 16. - Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve vlastnictví SMO za účelem provedení kontrolního atmogeochemického průzkumu a případného měření dynamiky výstupů důlních plynů na povrch pro společnost pro společnost UNIGEO a.s. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
18 17. - Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
19 18. - Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností OVANET a.s. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
20 19. - Návrh na záměr města propachtovat část pozemku v k.ú. Slezská Ostrava a nepropachtovat část pozemku v k.ú. Stará Bělá. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
21 20. - Návrh na záměr pronájmu pozemků v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
22 21. - Návrh na záměr vypůjčit části pozemků v k. ú. Moravská Ostrava a Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
23 22. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Muglinov a v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
24 23. - Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. Přívoz (lokalita ul. Na Liškovci), návrh na záměr směnit pozemky v k. ú. Přívoz (ul. Palackého), návrh svěřit pozemek městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
25 24. - Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava a návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava a v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
26 25. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Koblov, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. Muglinov, obec Ostrava a návrh nevykoupit spoluvlastnické podíly k nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
27 26. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Mariánské Hory (lokalita ul. 28. října x Oblá) a v k. ú. Přívoz (lokalita ul. Božkova), obec Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
28 27. - Návrh na záměr města neprodat část nemovité věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava a návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
29 28. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava a v k.ú. Muglinov, obec Ostrava a návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
30 29. - Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. Poruba, návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Petřkovice a návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Hrabová, vše obec Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
31 30. - Návrh na bezúplatný převod pozemků v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
32 33. - Návrh na záměr města prodat pozemky při ul. Hornopolní (k.ú. Moravská Ostrava) 8 8
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
33 34. - Návrh odložit bezúplatný převod pozemků pod silnicí III/4809 v k. ú. Mošnov 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
34 35. - Návrh na souhlas s umístěním přípojky do pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, nájemní smlouvy, smluv o zřízení služebností 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
35 42. - Návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu (k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava) 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
36 43. - Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě (k.ú. Kunčičky, obec Ostrava) 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
37 44. - Návrh na koupi vodovodu, splaškové kanalizace, veřejného osvětlení, komunikace a vsakovacího zařízení, vše v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava a uzavření kupní smlouvy se spol. Petr Lichnovský architektonická kancelář s. r. o. a svěření komunikace a vsakovacího zařízení MO Lhotka 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
38 45. - Návrh na svěření majetku městskému obvodu Hrabová 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
39 49. - Návrh směnit nemovité věci v rámci stavby "Cyklostezka W, Poruba - Krásné Pole" 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
40 50. - Návrh prodat části pozemků v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, v areálu Vědecko-technologického parku v Ostravě - Pustkovci 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
41 51. - Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování stavby v oblasti dopravní infrastruktury: mimoúrovňového křížení "MÚK Bazaly - I. etapa" 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
42 5. - Návrh na uzavření smluv o realizaci překládek sítě elektronických komunikací se společností OVANET, a.s. v souvislosti s realizací staveb ORG 3150 Tramvajové mosty na ul. Plzeňská a ORG 7314 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
43 7. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebnosti" a "Smlouvy o zřízení věcného břemene" v souvislosti se stavbou "Kanalizace Bartovice - I. část" 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
44 10. - Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1823/2016/OI/VZKÚ 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
45 2.VZ - Veřejná zakázka "Legionella - Domov Čujkovova", poř. č. 015/2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
46 3.VZ - Veřejná zakázka "Odkanalizování MOb Polanka nad Odrou, 4. etapa, část II - Pasport", poř.č. 29/2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
47 5.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce VO oblast Antonína Brože", poř. č. 032/2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
48 7.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce vily Na Zapadlém č.p. 1674 - PD+BOZP+AD+IČ", poř. č. 210/2016 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
49 8.VZ - Veřejná zakázka "Oprava kanalizace v Městské nemocnici v Ostravě (PD+AD)", poř. č. 030/2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
50 36. - Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitosti do majetku města 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
51 37. - Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí do majetku města. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
52 38. - Soutěž o titul Ostravský dům roku 2016 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
53 31. - Informace o zrušení zahraniční pracovní cesty Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora, do Polska (Wroclaw) ve dnech 21.-22.03.2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
54 12. - Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Fondu životního prostředí města Ostravy na realizaci projektů "Výsadba zeleně izolující lesopark Bělský les od ulice Plzeňské", "Provoz Záchranné stanice Bartošovice", "Mezinárodní konference EIA/SEA 2017", "Poznávat a chránit" a "Obvodová redukce koruny památného stromu Heřmanický dub" 8 8
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
55 6.VZ - Veřejná zakázka "Zpracování lesních hospodářských plánů", poř. č. 39/2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
56 32. - Úprava rozpočtu r. 2017 8 8
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
57 40. - Uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace, řešícího rozšíření aktivit společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v rámci projektů spolufinancovaných z Programu švýcarsko-české spolupráce a navýšení nominální hodnoty závazku statutárního města Ostrava v těchto projektech 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
58 1.VZ - Zadání zpracování architektonické studie "Modernizace podchodu u tramvajové zastávky Důl Hlubina" 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
59 9.VZ - Zadání zpracování investičních záměrů „Parkoviště Kolonie Jeremenko“ a „Parkoviště Hlubina“ 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
60 13. - Žádost zaměstnance o prominutí úhrady nákladů spojených se studiem 8 8
(Pozn: hlasování o variantě A))
61 48. - Smlouva o zajištění odborné stáže stipendistů nadace 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)
62 15. - Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v katastrálních územích obce Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)