Zasedání č. 201713 - 87. schůze rady města Dne 21.03.2017 10:16:51
bod č. 15. - Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v katastrálních územích obce Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06025/RM1418/87          .....             84

1) souhlasí

a) jako vlastník sousední  nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní 
 pozemek  parc.č. 1913/7 ? ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Svinov, obec 
Ostrava) s umístěním a realizací stavby ?Kartonážní výroba Mikes s.r.o. SO-10 
Akumulační nádrž - rozšíření? na pozemku parc.č. 1913/99 ? manipulační plocha, 
ostatní plocha v k.ú. Svinov, obec Ostrava, pro žadatele: Projekční kancelář, 
Ing. Miroslava Kavuláka, Rošického 960, 721 00  Ostrava - Svinov, IČO: 
18970001, na základě plné moci investora stavby: MIKES s.r.o., Jelínkova 20/1, 
721 00 Ostrava ? Svinov, IČO: 48397041
b) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek 
parc.č. 306/1 ? ovocný sad  v k.ú. Muglinov, obec Ostrava) s umístěním a 
realizací stavby ?Hospodářská budova? na pozemku parc.č. 306/67 ? ovocný sad 
v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, pro žadatele: XXXX XXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX 
XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX X XXXXXXXX, na základě vystavené plné moci investora 
stavby: XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXX XXX 
XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX
c) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek 
parc.č. 1922/8 ? ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Petřkovice u 
Ostravy, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby ?Domácí čistička 
odpadních vod? na pozemku parc.č. 1199 ? zahrada v k.ú. Petřkovice u Ostravy, 
obec Ostrava, pro žadatele a investora stavby: XXXX X XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

06025/RM1418/87          .....             84

2) ukládá
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru 
hospodářské správy

zajistil vyhotovení příslušných souhlasů dle bodů 
1a) až 1c) tohoto usnesení a s tím spojené 
veškeré úkony 


Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy
Termín: 24.03.2017
06025/RM1418/87          .....             84

3) zmocňuje
vedoucího odboru hospodářské správy

k podpisu souhlasů dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy
Termín: 24.03.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro