Zasedání č. 201713 - 87. schůze rady města Dne 21.03.2017 10:15:54
bod č. 13. - Žádost zaměstnance o prominutí úhrady nákladů spojených se studiem
(Poznámka: hlasování o variantě A))
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06023/RM1418/87          .....             36

1) doporučuje

zastupitelstvu města nevyhovět žádosti zaměstnankyně paní Ing. BcX XXXXX 
XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX, 
která je přílohou č. 1 předloženého materiálu, a rozhodnout o neprominutí 
pohledávky města vůči zaměstnanci spočívající v povinnosti zaměstnance podle 
odst. 2 písm. d) kvalifikační dohody, která je přílohou č. 2 předloženého 
materiálu.

06023/RM1418/87          .....             36

2) ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA

předložit žádost zaměstnance dle bodu 1) usnesení k 
projednání a rozhodnutí zastupitelstvu města na jeho 
jednání dne 05.04.2017.


Zodpovídá: Ing. Mgr. Yvetta Grubl, Ph.D., vedoucí odboru platového a personálního
Termín: 05.04.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro