Zasedání č. 201713 - 87. schůze rady města Dne 21.03.2017 10:15:10
bod č. 9.VZ - Zadání zpracování investičních záměrů „Parkoviště Kolonie Jeremenko“ a „Parkoviště Hlubina“
(Poznámka: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06026/RM1418/87          .....             09

1) rozhodla
o zadání veřejných zakázek malého rozsahu a 
o uzavření smluv na zpracování investičních 
záměrů akcí "Parkoviště Kolonie Jeremenko" za 
cenu 99 863,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu a "Parkoviště Hlubina" za cenu 81 182,- Kč 
bez DPH dle přílohy č. 2 předloženého materiálu mezi 
Statutárním městem Ostrava a společností Ostravské 
komunikace a.s., Novoveská 25/1266, 709 00 Ostrava, IČO 25396544 


06026/RM1418/87          .....             09

2) rozhodla
o realizaci rozpočtového opatření, kterým se:


s n í ž í


investiční transfer ostatním příspěvkovým 
organizacím na:


§ 2212, pol. 6359, ORG 0000000003408, ORJ 100        o 220 tis. Kč


zvýší


kapitálové výdaje na:


§ 2219, pol. 6121, ORJ 100                         
  o 220 tis. Kč


06026/RM1418/87          .....             09

3) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu

realizovat schválené rozpočtové opatření


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.03.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro