Zasedání č. 201713 - 87. schůze rady města Dne 21.03.2017 10:14:19
bod č. 1.VZ - Zadání zpracování architektonické studie "Modernizace podchodu u tramvajové zastávky Důl Hlubina"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06022/RM1418/87          .....             09

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o 
uzavření smlouvy na zpracování architektonické 
studie "Modernizace podchodu u tramvajové zastávky Důl 
Hlubina" za cenu 125 000,- vč. DPH dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu mezi Statutárním městem 
Ostrava a Ing. arch. Jiřím Halfarem, Gen. Vlachého 184, 747 62 
Mokré Lazce, IČ 65516885


06022/RM1418/87          .....             09

2) rozhodla
o realizaci rozpočtového opatření, kterým se:


s n í ž í


investiční transfer ostatním příspěvkovým 
organizacím na:


§ 2212, pol. 6359, ORG 0000000003408, ORJ 100         o 125 tis. 
Kč


z v ý š í


kapitálové stavby na:


§ 2219, pol. 6121, ORJ 100                         
   o 125 tis. Kč


06022/RM1418/87          .....             09

3) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat 
schválené rozpočtové opatření


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.03.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro