Zasedání č. 201713 - 87. schůze rady města Dne 21.03.2017 10:13:50
bod č. 40. - Uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace, řešícího rozšíření aktivit společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v rámci projektů spolufinancovaných z Programu švýcarsko-české spolupráce a navýšení nominální hodnoty závazku statutárního města Ostrava v těchto projektech
(Poznámka: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06021/RM1418/87          .....             09

1) doporučuje
zastupitelstvu města


rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě 
o poskytnutí investiční účelové dotace, ev. č. 
2827/2015/OD, uzavřené dne 5.11.2015, řešícího 
rozšíření aktivit společnosti Dopravní podnik 
Ostrava a.s. v rámci projektů spolufinancovaných z Programu 
švýcarsko-české spolupráce a 
navýšení nominální hodnoty závazku 
statutárního města Ostrava v těchto projektech z původní 
maximální hodnoty 22 703 708 Kč na 27 251 639 Kč, mezi 
statutárním městem Ostrava a společností Dopravní 
podnik Ostrava a.s., IČO 61974757, se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 
Ostrava, Moravská Ostrava, dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu.


06021/RM1418/87          .....             09

2) ukládá
členu rady města JUDr. Lukáši Semerákovi

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí bod 1) tohoto 
usnesení


Zodpovídá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy
Termín: 05.04.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro