Zasedání č. 201713 - 87. schůze rady města Dne 21.03.2017 10:11:07
bod č. 6.VZ - Veřejná zakázka "Zpracování lesních hospodářských plánů", poř. č. 39/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06019/RM1418/87          .....             80

1) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje financování na

 pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 o              424 tis. Kč


- zvyšují kapitálové výdaje na

 § 1031, pol. 6119, ÚZ 1030, ORJ 190 o       424 tis. Kč


06019/RM1418/87          .....             80

2) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na vypracování 
lesních hospodářských plánů dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností:


Lesnická projekce Frýdek - Místek a.s.

se sídlem: Nádražní 2811, Frýdek, 738 01 
Frýdek-Místek

IČO: 25351079


ze jednotkovou cenu nejvýše přípustnou 447,- Kč bez 
DPH/1ha


06019/RM1418/87          .....             80

3) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
1) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.03.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro