Zasedání č. 201713 - 87. schůze rady města Dne 21.03.2017 10:10:43
bod č. 12. - Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Fondu životního prostředí města Ostravy na realizaci projektů "Výsadba zeleně izolující lesopark Bělský les od ulice Plzeňské", "Provoz Záchranné stanice Bartošovice", "Mezinárodní konference EIA/SEA 2017", "Poznávat a chránit" a "Obvodová redukce koruny památného stromu Heřmanický dub"
(Poznámka: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06018/RM1418/87          .....             80

1) doporučuje
zastupitelstvu města


rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 
250.000 Kč právnické osobě: ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 
70/02, IČO: 47657901, se sídlem č.p. 146, 742 54 Bartošovice na 
realizaci projektu "Provoz Záchranné stanice 
Bartošovice" dle přílohy č. 2 a důvodové 
zprávy předloženého materiálu a na straně 
statutárního města Ostravy o uzavření 
příslušné veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 
životního prostředí města Ostravy dle přílohy č. 7 
předloženého materiálu


06018/RM1418/87          .....             80

2) doporučuje
zastupitelstvu města


schválit rozpočtové opatření, kterým se:


- zvyšuje financování

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ....................... o 250 tis. Kč


- zvyšují neinvestiční transfery spolkům

§ 3741, pol. 5222, ÚZ 1030, ORJ 190 .......... o 250 tis. Kč


 


06018/RM1418/87          .....             80

3) rozhodla
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 
životního prostředí města Ostravy ve výši 25.000 Kč 
právnické osobě: Regionální centrum EIA s.r.o., 
IČO: 47150661, se sídlem Lidická 1, 742 83 Klimkovice na 
realizaci projektu "Mezinárodní konference EIA/SEA 
2017" dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy a na straně 
statutárního města Ostravy o uzavření 
příslušné veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 
životního prostředí města Ostravy dle přílohy č. 8 
předloženého materiálu


06018/RM1418/87          .....             80

4) rozhodla
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 
životního prostředí města Ostravy ve výši 18.000 Kč 
právnické osobě: ZO ČSOP ALCES, IČO: 75093081, se sídlem 
Gurťjevova 1823/8, Zábřeh, 700 30 Ostrava na realizaci projektu 
"Poznávat a chránit" v roce 2017 dle přílohy č. 
4 a důvodové zprávy předloženého materiálu a na 
straně statutárního města Ostravy o uzavření 
příslušné veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 
životního prostředí města Ostravy dle přílohy č. 9 
předloženého materiálu


06018/RM1418/87          .....             80

5) rozhodla
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 
životního prostředí města Ostravy ve výši 5.000 Kč 
fyzické osobě: Alena Greculová, nar. 29. 01. 1974, adresa 
trvalého bydliště Vrbická 196, Ostrava-Heřmanice na 
obvodovou redukci koruny památného stromu rostoucího na 
pozemku parc. č. 29/8 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, dle 
přílohy č. 5 a důvodové zprávy předloženého 
materiálu a na straně statutárního města Ostravy 
rozhodnout o uzavření příslušné 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města 
Ostravy dle přílohy č. 10 předloženého materiálu


06018/RM1418/87          .....             80

6) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:


- zvyšuje financování

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 .......................... o 73 tis. Kč


- zvyšují neinvestiční transfery nefinančním 
podnikatelským subjektům - právnickým osobám

§ 3792, pol. 5213, ÚZ 1030, ORJ 190 ............. o 25 tis. Kč


- zvyšují neinvestiční transfery spolkům

§ 3792, pol. 5222, ÚZ 1030, ORJ 190 ............. o 18 tis. Kč


- zvyšují neinvestiční transfery fyzickým 
osobám

§ 3745, pol. 5493, ÚZ 1030, ORJ 190 ............... o 5 tis. Kč


06018/RM1418/87          .....             80

7) ukládá
odboru financí a rozpočtu

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
7) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.03.2017
06018/RM1418/87          .....             80

8) ukládá
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení 
návrhy dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí
Termín: 05.04.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro