Zasedání č. 201713 - 87. schůze rady města Dne 21.03.2017 10:06:49
bod č. 8.VZ - Veřejná zakázka "Oprava kanalizace v Městské nemocnici v Ostravě (PD+AD)", poř. č. 030/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06013/RM1418/87          .....             05

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na provedení průzkumných 
prací, vypracování projektové dokumentace k 
žádosti o vydání územního rozhodnutí, 
projektové dokumentace k žádosti o stavební 
povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro 
provádění stavby vč. vypracování soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr a položkových rozpočtů a dále výkon 
občasného autorského dozoru po dobu realizace stavby 
„Dostavba Oprava kanalizace v Městské nemocnici v Ostravě“, 
k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností:


 


IGEA s.r.o.

se sídlem: Na Valše 47/3, 702 00 Ostrava

IČO: 46580514


za cenu nejvýše přípustnou 690.000,00 Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro