Zasedání č. 201713 - 87. schůze rady města Dne 21.03.2017 10:06:24
bod č. 7.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce vily Na Zapadlém č.p. 1674 - PD+BOZP+AD+IČ", poř. č. 210/2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06012/RM1418/87          .....             05

1) vylučuje
ze zjednodušeného podlimitního řízení 
vyhlášeného k veřejné zakázce na 
vypracování projektové dokumentace pro stavební 
povolení, projektové dokumentace pro provádění 
stavby a plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi včetně výkonu inženýrské činnosti, 
autorského dozoru a funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, to vše pro stavbu "Rekonstrukce 
vily Na Zapadlém č.p. 1674", k.ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava, z důvodů uvedených v předloženém materiálu 
účastníky, kteří podali svou nabídku pod poř. č.:


2. CHVÁLEK ATELIER s.r.o.

  se sídlem: Kafkova 1064/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

  IČO: 05725674


4. Masák & Partner, s.r.o.

  se sídlem: Praha 6 - Bubeneč, Rooseveltova 39/575, PSČ 160 00

  IČO: 27086631

 


06012/RM1418/87          .....             05

2) rozhodla
na základě zprávy o hodnocení nabídek o 
výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu, za podmínky předložení 
dokladů dle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, na 
vypracování projektové dokumentace pro stavební 
povolení, projektové dokumentace pro provádění 
stavby a plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, včetně výkonu inženýrské činnosti, 
autorského dozoru a funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, to vše pro stavbu "Rekonstrukce 
vily Na Zapadlém č.p. 1674", k.ú Moravská Ostrava, 
obec Ostrava, s účastníkem, který předložil svou 
nabídku pod poř. č. 8:


PPS Kania s.r.o.

se sídlem: Nivnická 665/10, Mariánské Hory, 709 00 
Ostrava

IČO: 26821940


za cenu nejvýše přípustnou 1.225.000,00 Kč bez DPH


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro