Zasedání č. 201713 - 87. schůze rady města Dne 21.03.2017 10:05:46
bod č. 5.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce VO oblast Antonína Brože", poř. č. 032/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06011/RM1418/87          .....             05

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na realizaci stavby „Rekonstrukce 
VO oblast Antonína Brože“ v k.ú. Zábřeh nad Odrou, 
obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se 
společností:


ELSPOL - Gattnar s.r.o.

se sídlem: Švermova 806/96, 709 00 Ostrava

IČO: 25865455


za cenu nejvýše přípustnou 3.016.491,00 Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro