Zasedání č. 201713 - 87. schůze rady města Dne 21.03.2017 10:05:21
bod č. 3.VZ - Veřejná zakázka "Odkanalizování MOb Polanka nad Odrou, 4. etapa, část II - Pasport", poř.č. 29/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06010/RM1418/87          .....             05

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na zpracování pasportu 
stávajících kanalizačních řadů pro stavbu 
"Odkanalizování MOb Polanka nad Odrou 4. etapa, část 
II" v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, dle přílohy č. 
1 předloženého materiálu se společností:


Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

se sídlem: Nádražní 3114/28, 729 71 Ostrava - 
Moravská Ostrava

IČO: 45193673


za cenu nejvýše přípustnou 689 347,- Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro