Zasedání č. 201713 - 87. schůze rady města Dne 21.03.2017 10:04:27
bod č. 10. - Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1823/2016/OI/VZKÚ
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06008/RM1418/87          .....             05

1) doporučuje
zastupitelstvu města


rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
1823/2016/Oi/VZKÚ "Dešťová kanalizace a VO ul. 
Jahodová" se zhotovitelem:


STASPO, spol. s r.o., Těšínská 254, 71600 Ostrava - 
Radvanice, IČO: 41035704


dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


06008/RM1418/87          .....             05

2) ukládá
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 
k rozhodnutí


Zodpovídá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního
Termín: 05.04.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro