Zasedání č. 201713 - 87. schůze rady města Dne 21.03.2017 10:04:03
bod č. 7. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebnosti" a "Smlouvy o zřízení věcného břemene" v souvislosti se stavbou "Kanalizace Bartovice - I. část"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06007/RM1418/87          .....             05

1) rozhodla

o uzavření "Smlouvy  o zřízení služebnosti"  v souvislosti se stavbou 
"Kanalizace Bartovice 1. část" mezi vlastníkem:MXXXXXXXX SXXXXXXXXX, X XXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXaoprávněným:statutární město Ostrava, Prokešovo 
nám. 8, 729 30 OstravaIČO: 00845451jejímž předmětem bude zřízení 
služebnosti  na částech pozemků parc.č. 133 a parc.č. 200/57 v k. ú. Bartovice, 
obec Ostrava  dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

06007/RM1418/87          .....             05

2) rozhodla

o uzavření "Smlouvy  o zřízení služebnosti"  v souvislosti se stavbou 
"Kanalizace Bartovice 1. část" mezi vlastníky:MXXXXX FXXXXXXZXXXXX FXXXXXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXaoprávněným:statutární město Ostrava, 
Prokešovo nám. 8, 729 30 OstravaIČO: 00845451jejímž předmětem bude zřízení 
služebnosti  na části pozemku parc.č. 139 v k. ú. Bartovice, obec Ostrava  dle 
přílohy č.3 předloženého materiálu

06007/RM1418/87          .....             05

3) rozhodla
o uzavření "Smlouvy o zřízení věcného 
břemene" v souvislosti se stavbou "Kanalizace Bartovice 1. 
část" mezi povinným:

Povodí Odry, státní podnik

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 70890021

a

oprávněným:

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava

IČO: 00845451

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na 
částech pozemků parc.č. 141, parc.č. 200/24 a parc.č. 200/41 v k. 
ú. Bartovice, obec Ostrava dle přílohy č.4 předloženého 
materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro