Zasedání č. 201713 - 87. schůze rady města Dne 21.03.2017 10:03:00
bod č. 51. - Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování stavby v oblasti dopravní infrastruktury: mimoúrovňového křížení "MÚK Bazaly - I. etapa"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06027/RM1418/87          .....             38

1) souhlasí
se zněním veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
účelové investiční dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


06027/RM1418/87          .....             38

2) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o poskytnutí účelové investiční dotace 
Moravskoslezskému kraji se sídlem: 28. října 117, 702 18 
Ostrava, IČO: 70890692 na spolufinancování stavby 
"MÚK Bazaly - I. etapa" ve výši 5 902 411,92 Kč 
z rozpočtu statutárního města Ostrava


06027/RM1418/87          .....             38

3) doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout

o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
účelové investiční dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


06027/RM1418/87          .....             38

4) doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření, 
kterým se:


snižuje rozpočtová rezerva ORJ 120

§ 6409, pol. 5901                             
              o       5 903 tis. Kč


zvyšují se kapitálové výdaje ORJ 300


§ 2212, pol. 6342, ÚZ 0978                     
              o       5 903 tis. Kč


06027/RM1418/87          .....             38

5) ukládá
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodů 2), 3) a 4) tohoto 
usnesení


Zodpovídá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje
Termín: 05.04.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro