Zasedání č. 201713 - 87. schůze rady města Dne 21.03.2017 10:02:16
bod č. 50. - Návrh prodat části pozemků v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, v areálu Vědecko-technologického parku v Ostravě - Pustkovci
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06005/RM1418/87          .....             08

1) doporučujezastupitelstvu města

rozhodnout prodat níže uvedené části pozemků v k. 
ú. Pustkovec, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, bez svěření městskému 
obvodu, a to:
- část pozemku parc. č. 4684/1 o výměře 267 m2, označenou 
písmenem b

- část pozemku parc. č. 4685/59 o výměře 226 m2, označenou 
písmenem a

- část pozemku parc. č. 4685/61 o výměře 231 m2, označenou 
písmenem e

- část pozemku parc. č. 4685/63 o výměře 859 m2, označenou 
písmenem d

 - část pozemku parc. č. 4685/89 o výměře 105 m2, označenou 
písmenem c

všechny sloučené, dle geometrického plánu č. 
5648-190/2016 vyhotoveného pro k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, v 
roce 2016, do pozemku dále označeného jako pozemek parc. č. 
4685/61 o výměře 1688 m2 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava


do vlastnictví společnosti Elektro MAR a.s., se sídlem 
Technologická 376/5, Pustkovec, 708 00, Ostrava, IČO 039 15 131  


za dohodnutou kupní cenu ve výši 2.328.427,- Kč včetně 
DPH ve výši 404.107,- Kč


a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu


06005/RM1418/87          .....             08

2) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) 
tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 05.04.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro