Zasedání č. 201713 - 87. schůze rady města Dne 21.03.2017 10:01:50
bod č. 49. - Návrh směnit nemovité věci v rámci stavby "Cyklostezka W, Poruba - Krásné Pole"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06004/RM1418/87          .....             08

1) souhlasí
s návrhem směnit nemovité věci v rámci stavby 
"Cyklostezka W, Poruba - Krásné Pole", a to:


- pozemek parc.č. 1799/16, k.ú. Poruba, obec Ostrava

- část pozemku parc.č. 2356/1, o výměře 1877 m2, dle 
geometrického plánu č. 2109-26/2016 oddělena a nově označena jako 
pozemek parc.č. 2356/12, k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava

oba ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
nesvěřené městským obvodům


za


- část pozemku parc.č. 1799/2, o výměře 1458 m2, dle 
geometrického plánu č. 2947-24/2016 oddělena a nově označena jako 
pozemek parc.č. 1799/18, k.ú. Poruba, obec Ostrava

- část pozemku parc.č. 1799/2, o výměře 1169 m2, dle 
geometrického plánu č. 2947-24/2016 oddělena a nově označena jako 
pozemek parc.č. 1799/19, k.ú. Poruba, obec Ostrava

oba ve vlastnictví Obce Vřesina, IČO 002 98 581, sídlo 
Hlavní 24, 742 85 Vřesina


a s návrhem uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu.


 


06004/RM1418/87          .....             08

2) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 
k rozhodnutí


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 05.04.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro