Zasedání č. 201713 - 87. schůze rady města Dne 21.03.2017 10:01:06
bod č. 45. - Návrh na svěření majetku městskému obvodu Hrabová
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06003/RM1418/87          .....             08

1) doporučuje
zastupitelstvu města

vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek 
jakožto majetek svěřený dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
v platném znění, městskému obvodu Hrabová


- cyklostezka (SO 101) na pozemcích parc. č. 2426/3, 2599/3, 2425/5, 
3004/4 a 3004/5 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava a pozemku parc. č. 
1207/12 v k. ú. Vratimov, obec Vratimov, vedena pod 
inventárním číslem 145806 v pořizovací hodnotě 
933.594,21 Kč,

- chodník podél sil. II/478 a sjezd (SO 103) na pozemcích 
parc. č. 3004/6, 3004/7 a 3004/8 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, 
vedeny pod inventárním číslem 145807 v pořizovací 
hodnotě 285.493,69 Kč,


- zpevněné plochy 5 x 12 m (SO 102) na pozemku parc. č. 2426/5 v k. 
ú. Hrabová, obec Ostrava v pořizovací hodnotě 263.992,13 
Kč,

- lavice z vymývaného betonu s dřevěnou výdřevou - 4 ks 
vedeny pod inv. č. 145883, 145885, 145886 a 145887 v celkové 
pořizovací hodnotě 15.367,- Kč,

- stoly z vymývaného betonu s dřevěnou výdřevou - 2 ks 
vedeny pod inv. č. 145888 a 145889 v celkové pořizovací hodnotě 
7.502,- Kč,


- pozemek parc. č. 3004/4 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, inv. č. 
151837 v hodnotě 18.550,- Kč,

- pozemek parc. č. 3004/5 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, inv. č. 
151838 v hodnotě 11.925,- Kč,

- pozemek parc. č. 3004/6 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, inv. č. 
151836 v hodnotě 31.137,- Kč,

- pozemek parc. č. 3004/7 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, inv. č. 
151840 v hodnotě 23.850,- Kč,

- pozemek parc. č. 3004/8 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, inv. č. 
151841 v hodnotě 24.512,- Kč,

- pozemek parc. č. 3004/10 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, inv. č. 
151843 v hodnotě 68.236,15 Kč,

- pozemek parc. č. 3004/11 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, inv. č. 
151844 v hodnotě 22.524,- Kč,

- pozemek parc. č. 3004/12 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, inv. č. 
151845 v hodnotě 8.612,- Kč,

- pozemek parc. č. 3004/13 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, inv. č. 
151846 v hodnotě 8.612,- Kč.


 


06003/RM1418/87          .....             08

2) doporučuje
zastupitelstvu města

označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Hrabová dle ust. čl. 9 odst. 1 
písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, v platném znění


06003/RM1418/87          .....             08

3) zmocňuje
vedoucího odboru majetkového

k podpisu předávacího protokolu dle bodu 1) tohoto 
usnesení za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o 
svěření majetku městskému obvodu Hrabová


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 28.04.2017
06003/RM1418/87          .....             08

4) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu 
města k rozhodnutí


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 05.04.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro