Zasedání č. 201713 - 87. schůze rady města Dne 21.03.2017 10:00:44
bod č. 44. - Návrh na koupi vodovodu, splaškové kanalizace, veřejného osvětlení, komunikace a vsakovacího zařízení, vše v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava a uzavření kupní smlouvy se spol. Petr Lichnovský architektonická kancelář s. r. o. a svěření komunikace a vsakovacího zařízení MO Lhotka
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06002/RM1418/87          .....             08

1) rozhodlo
o koupi uvedených věcí, vše v k. ú. Lhotka u 
Ostravy, obec Ostrava, vybudovaných v rámci stavby 
"Atriové domy Lhotka - Stará Čtvrť" a 
umístěných dle přílohy č. 1 A, č. 1 B předloženého 
materiálu, a to:

vodovod PE D 90 celkové délky 207,57 m a splašková 
kanalizace celkové délky 146,89 m, uložené v 
pozemcích:

- parc. č. 685/56 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

- parc. č. 685/65 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

- parc. č. 730/15 - orná půda,

komunikace s živičnou konstrukcí vozovky celkové délky 
162,5 m, šířky 4,5 - 5 m a vsakovací 
zařízení o objemu 54,66 m3, umístěné na pozemku:

- parc. č. 730/15 - orná půda,

veřejné osvětlení, které tvoří 4 ks 
osvětlovacích stožárů s napojením kabelu AYKY - J 4x16 
mm2, uloženého v zemi v chráničce v délce 146,2 m a 
umístěné na pozemcích:

- parc. č. 685/65 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

- parc. č. 730/15 - orná půda,


a uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu 


s žadatelem – prodávajícím

Petr Lichnovský architektonická kancelář s. r. o.

se sídlem Suvorova 46/3, Zábřeh, 700 30 Ostrava

IČO: 268 33 611,


za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 5,- Kč vč. 
DPH


Zdůvodnění ceny

Z důvodu hospodárnosti odbor majetkový MMO nenechal vypracovat 
znalecký posudek, jehož vyhotovení by stálo 3.000,- Kč. 
Nabízená kupní cena je s porovnáním 
nákladů vynaložených na znalecký posudek a 
vybudování jednotlivých stavebních objektů cena 
symbolická:

- u vodovodu je pořizovací cena 245.000, -Kč a nabízená 
kupní cena je 1,- Kč

- u splaškové kanalizace je pořizovací cena 201.000,- Kč 
a nabízená kupní cena je 1,- Kč

- u veřejného osvětlení je pořizovací cena 150.000,- Kč a 
nabízená kupní cena je 1,- Kč

- u komunikace a vsakovacího zařízení je pořizovací 
cena 757.000,- Kč a nabízená kupní cena je 2 Kč.


 


06002/RM1418/87          .....             08

2) doporučuje
zastupitelstvu města

vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek 
statutárního města Ostravy jakožto majetek svěřený dle 
ust. čl. 9 odst. 2 písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy,

v platném znění,


městskému obvodu Lhotka:

- komunikace celkové délky 162,5 m, šířky 4,5 - 5 m 
, v hodnotě 1,- Kč.

- vsakovací zařízení o objemu 54,66 m3, v hodnotě 1,- Kč,

vše je umístěno na pozemku parc. č. 730/15 - orná půda, v 
k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava,

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený 
městskému obvodu Lhotka


06002/RM1418/87          .....             08

3) doporučuje
zastupitelstvu města

označit majetek uvedený v bodě 2) tohoto usnesení jakožto 
majetek svěřený městskému obvodu Lhotka dle ust. čl. 9 odst. 2 
písm. b) Obecně závazné vyhlášky města 
Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění


06002/RM1418/87          .....             08

4) zmocňuje
vedoucího odboru majetkového

k podpisu předávacího protokolu dle bodů 2) a 3) tohoto 
usnesení a přílohy č. 5 tohoto materiálu za 
podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o svěření majetku 
městskému obvodu Lhotka


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 05.04.2017
06002/RM1418/87          .....             08

5) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu 
města k rozhodnutí


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 05.04.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro