Zasedání č. 201713 - 87. schůze rady města Dne 21.03.2017 10:00:08
bod č. 43. - Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě (k.ú. Kunčičky, obec Ostrava)
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
06001/RM1418/87          .....             08

1) rozhodla
na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 1 k 
"Nájemní smlouvě" ev. č. 2124/2016/MJ ze dne 29. 7. 
2016, uzavřenou s právnickou osobou,

Armáda spásy v České republice, z.s.,

se sídlem: Petržílkova 2565/23, Stodůlky, 158 00 Praha, IČO: 406 
13 411,

jejímž předmětem je pronájem nemovitých věcí k. 
ú. Kunčičky, obec Ostrava,

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


 


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro