Zasedání č. 201713 - 87. schůze rady města Dne 21.03.2017 09:59:18
bod č. 35. - Návrh na souhlas s umístěním přípojky do pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, nájemní smlouvy, smluv o zřízení služebností
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05999/RM1418/87          .....             08

1) souhlasí

s umístěním vodovodní přípojky včetně tubusové vodoměrné šachty do části 
pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy:
parc. č. 2256/8 ? orná půdav k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava,
pro investory:
manželéXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXvá,oba bydliště XXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX 
XXXXXXX X X XXXto,
v rámci stavby "Novostavba rodinného domu Krásné Pole"

05999/RM1418/87          .....             08

2) rozhodla

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - 
zřízení, provozování  a údržby vodovodní přípojky včetně tubusové vodoměrné 
šachty k části pozemku:
parc. č. 2256/8 ? orná půdav k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava,
s budoucími oprávněnými:
manželéXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXvá,oba bydliště XXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX 
XXXXXXX X X XXXto,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

05999/RM1418/87          .....             08

3) rozhodla

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 
2256/8 - orná půda o výměře 7 m2 v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava 
s manželiXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXoba bydliště XXXXXXXXXXXX XXXX 
XXX XX XXXXXXX X X XXXXX
za účelem vybudování inženýrské sítě - vodovodní přípojky včetně tubusové 
vodoměrné šachty v rámci stavby "Novostavba rodinného domu Krásné Pole"
za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 630,- Kč ročně
nájem se sjednává na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy a skončí 
dnem, který předchází dni právních účinků zápisu služebnosti ve prospěch 
nájemců jako oprávněných, nejpozději však 31. 12. 2020
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

05999/RM1418/87          .....             08

4) rozhodla

na straně vlastníka zřídit služebnost ve prospěch každého vlastníka pozemku p. 
č. st. 1512 v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, a uzavřít smlouvu o zřízení 
služebnosti ? zřízení, provozování a údržby kanalizační přípojky, k pozemku:
p. p. č. 750/3 ? ostatní plocha, ostatní komunikacev k. ú. Michálkovice, obec 
Ostrava,
s oprávněnými:
Ing. XXXXX XXXXXXXX X XXXXX XXXX XXXXXXXčová,oba bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXX 
XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXXce,
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

05999/RM1418/87          .....             08

5) rozhodla
na straně vlastníka zřídit služebnost ve prospěch každého 
vlastníka pozemku parc. č. 1503/43 v k. ú. Poruba - sever, obec 
Ostrava, a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti – 
užívání části pozemku pro přístup a 
příjezd k pozemku parc. č. 1503/43 v k. ú. Poruba - sever, obec 
Ostrava, k pozemku:


parc. č. 2965/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace

v k. ú. Poruba, obec Ostrava,


s oprávněným:


LXM Group a.s.

se sídlem Malostranská 579, 742 42 Šenov u Nového 
Jičína,

IČO 258 49 832,


dle přílohy č. 7 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro