Zasedání č. 201713 - 87. schůze rady města Dne 21.03.2017 09:58:45
bod č. 34. - Návrh odložit bezúplatný převod pozemků pod silnicí III/4809 v k. ú. Mošnov
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05998/RM1418/87          .....             08

1) doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout odložit bezúplatný převod pozemků 
pod silnicí III/4809 v k. ú. Mošnov Správě silnic 
Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, 
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu


05998/RM1418/87          .....             08

2) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k rozhodnutí 
zastupitelstvu města


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 05.04.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro