Zasedání č. 201713 - 87. schůze rady města Dne 21.03.2017 09:58:19
bod č. 33. - Návrh na záměr města prodat pozemky při ul. Hornopolní (k.ú. Moravská Ostrava)
(Poznámka: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05997/RM1418/87          .....             08

1) nesouhlasí
s návrhem na záměr města prodat pozemky, a to:


pozemek parc. č. 2106/6

pozemek parc. č. 2139/1

pozemek parc. č. 2140/1

pozemek parc. č. 2155/1

pozemek parc. č. 2181/3


v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz


za podmínky, že při převodu těchto pozemků budou plně 
respektována stanoviska útvaru hlavního architekta a 
stavebního řádu a odboru investičního, která jsou 
přílohou č. 2 a č. 3 předloženého materiálu


a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo 
kdykoliv tento záměr zrušit


05997/RM1418/87          .....             08

2) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 
k rozhodnutí


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 05.04.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro