Zasedání č. 201713 - 87. schůze rady města Dne 21.03.2017 09:57:19
bod č. 29. - Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. Poruba, návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Petřkovice a návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Hrabová, vše obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05995/RM1418/87          .....             08

1) nesouhlasí
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. 
Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostrava, svěřenou městskému obvodu Poruba, a to pozemek parc.č. 1773/11


05995/RM1418/87          .....             08

2) souhlasí
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. 
Petřkovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města 
Ostrava, svěřenou městskému obvodu Petřkovice, a to pozemek parc.č. 
581/8


a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo 
kdykoliv tento záměr zrušit


05995/RM1418/87          .....             08

3) souhlasí
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. 
Petřkovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města 
Ostrava, svěřenou městskému obvodu Petřkovice, a to pozemek parc.č. 
778/61


a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo 
kdykoliv tento záměr zrušit


05995/RM1418/87          .....             08

4) souhlasí
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. 
Hrabová, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 
města Ostrava, nesvěřenou městskému obvodu, a to část pozemku 
parc.č. 1899/42 o výměře 97 m2, která je dle geometrického 
plánu č. 2894-57/2017, dosud nepotvrzeného 
katastrálním úřadem, oddělena a nově označena jako pozemek 
parc.č. 1899/65


a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo 
kdykoliv tento záměr zrušit


05995/RM1418/87          .....             08

5) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) až 
4) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 05.04.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro