Zasedání č. 201713 - 87. schůze rady města Dne 21.03.2017 09:56:45
bod č. 28. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava a v k.ú. Muglinov, obec Ostrava a návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Muglinov, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05994/RM1418/87          .....             08

1) nesouhlasí
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu 
Slezská Ostrava, a to:


- pozemek parc.č. 173


 


05994/RM1418/87          .....             08

2) nesouhlasí
 


s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. 
Muglinov, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to:


- část pozemku p.p.č. 414/20, o výměře 160 m2 , dle 
snímku, který je přílohou č. 2/1


 


 


05994/RM1418/87          .....             08

3) souhlasí
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. 
Muglinov, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to:


- pozemek p.p.č. 79


a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo 
kdykoliv tento záměr zrušit


 


 


05994/RM1418/87          .....             08

4) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) až 
3) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 05.04.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro